اندیشه

کلاس چهارم دبستان رازی

بنویسیم

ردیف

‹خدایا ما را از تاریكی های وهم خارج ساز و به نور فهم و دانش گرامی بدار›

بارم

1

مخالف کلمه های زیر را بنویسید ؟

       كوتاه: ...............             زشت:....................          كهنه:.............           سیراب:..............

1

2

جمع کلمه های زیر را بنویسید ؟

            طفل:...........            مدرسه............               فكر...........         ولی:...............

1

    

3

هم خانواده کلمه های زیر را بنویسید ؟

   جامعه:...........                شاعر:............             محیط:.................              معروف:...............

1

4

برای هریک از کلمه های زیر یک صفت بنویسید.         خورشید:...........                 درختان:....................

1

5

در باره این ضرب المثل دو خط بنویس. (خواستن توانستن است.)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

1

6

با هر یك از كلمه های زیر یك جمله بنویس.

ورزش: ..................................................................................................................................................................................

فوتبال: ................................................................................................................................................................................

2

7

منادا را مشخص كن.

خدایا چنان كن سر انجام كار                                      تو خشنود باشی و ما رستگار

ای توانایی كه به ما توانایی بخشیده ای،ما را یاری كن.

1

8

جمله های زیر را كامل كن.  

هدف از انجام تمرین های ورزشی...............................................................................................................................................

مدت ها بود كه او را ندیده بودم تا اینكه........................................................................................................................................

2

9

از سه موضوع زیر یكی را انتخاب نمایید وانشا بنویسید.(10خط)

1-با یك دانش آموز كه دچار مشكل است،چگونه همدلی می كنی؟

2-نامه ای به یك برنامه كودك  بنویسید.

3-آنچه در باره ی فصل پاییز می دانید بنویسید.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:57  توسط سهیلا احمدی  | 

تاریخ1-5

سئولات درس 1تا5

درس 1

1-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

3- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

4- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

5- اولین ابزار های انسان نخستین بیشتر ...... بود.

6- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

7- چرا موجوداتی مانند مورچه یا پرندگان خانه ی خود را به همان سبک  قدیم می سازند ؟

8- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

9- با دیدن نقاشی های روی  دیوارغارها به چه چیز هایی پی می بریم؟

10- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

11- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

درس 2 پیدایش روستاها

1-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

2- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

3- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

4- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

5- چگونه انسان در یک جا ساکن شد و برای خود خانه های دائمی ساخت؟

6- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

7- انسان ها چرا خانه های خود را در کنارهم ساختند؟

درس 3 نخستین شهرها

1-  چرا مردم به جز کشاورزی به کار های دیگر نیز رو آوردند؟

2- داد و ستد یا مبادله ی کالا به کالا چیست؟

3- مبادله ی کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

4- برای حل مشکلات مبادله ی کالا به کالا چه وسایلی اختراع شد؟

5- شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

6- اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

7- اداره ی شهرها بر عهده ی چه کسی بود؟

8- چرا فرمانروایان قانون به وجود آوردند؟

9- چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

10- چه چیز باعث اختراع خط شد؟

11- حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند؟

درس 4 پیامبران الهی

1-  چرا خداوند پیامبران را فرستاد؟

2- بین النهرین کجا بود؟

3- حضرت نوح(ع) کجا زندگی می کرد؟

4- پیروان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

5- مخالفان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

6-حضرت ابراهیم(ع) در ................... به دنیا آمد.

7- در زمان حضرت ابراهیم(ع) پادشاه بابل که بود؟

8- چرا حضرت ابراهیم(ع) به پیامبری برگزیده شد؟

9- چرا حضرت ابراهیم(ع) تبر را به گردن یکی از بت ها انداخت؟

10- حضرت موسی(ع) در .................... به دنیا آمد؟

11- لقب فرمان روایان مصر چه بود؟

12- فرعون ها چگونه فرمان روایانی بودند؟

13- چگونه فرعون به عذاب الهی گرفتار شد؟

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:55  توسط سهیلا احمدی  | 

تاریخ5-8

درس 5تا8

درس 5 مهاجرت آریایی ها

1-  آریایی ها از کجا به ایران آمدند؟

2- آریایی ها در کجا ساکن شدند؟

3- آریایی ها چند گروه بودند،نام ببرید.

4- چرا آریایی ها ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟

5- چگونه ماد ها آشوری ها را شکست دادند؟

6- پایتخت مادها چه نام داشت؟نام امروزی آن چیست؟

7- چرا حکومت مادها از بین رفت؟

8- کوروش که بود و چه کرد؟

9- مادها در ...................و ............................ایران ساکن شدند.

10- پارس ها در ........................ایران ساکن شدند.

11- .......................در شمال شرقی ایران ساکن شدند.

درس 6 هخامنشیان

1-  حکومت هخامنشیان را چه کسی به وجود آورد؟

2- چرا حکومت هخامنشیان به این نام می باشد؟

3- چهار مورد از کارهای مهم داریوش را بنویسید.

4- راه شاهی چیست؟

5- چاپارخانه به چه مکان هایی می گفتند؟

6- نامه رسانی در زمان هخامنشیان با امروز چه فرقی دارد؟

7- چرا داریوش سکه ی طلا ضرب کرد؟

8- وظیفه ی شهربان چه بود؟

9- هدف از ایجاد سپاه جاویدان چه بود؟

10- حکومت هخامنشیان چگونه از بین رفت؟

11- چرا در زمان هخامنشی بین راه چاپارخانه و قلعه ساخته بودند؟

12- اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان است؟

درس 7 اشکانیان

1-  چرا مردم ایران از حکومت سلوکیان ناراحت بودند؟

2- حکومت سلوکیان چگونه از بین رفت؟

3- کدام گروه حکومت اشکانیان را به وجود آوردند؟

1-  ماد ها                   2- پارت ها                       3- پارس ها

4- اشکانیان ابتدا شهر ....................که در نزدیکی دامغان بود را به پایتختی انتخاب،اما بعدها ................. را پایتخت خود کردند.

5- چرا اشکانیان پایتخت خود را عوض کردند؟

6- مهرداد دوم که بود و چه کرد؟

7- در زمان اشکانیان علت جنگ های ایران و روم چه بود؟

8- سورنا که بود؟و چه کرد؟

9- کراسوس که بود؟

10- در زمان جنگ های اشکانیان با روم کدام پیامبر الهی به دنیا آمد؟

1-  حضرت محمد (ص)        2- حضرت ابراهیم (ع)          3- حضرت موسی(ع)          4- حضرت عیسی (ع)

11- چرا حکومت اشکانی ضعیف شد؟

12- حضرت عیسی (ع) در سرزمین .....................به دنیا آمد.

13- چرا به حکومتی که پارت ها به وجود آوردند اشکانیان هم می گویند؟

14- دولت اشکانیان چند مجلس داشت توضیح دهید.

15- مجلس مهستان چه موقع تشکیل می شد؟

16- علت جنگ های ایران و روم بر سر تیسفون بود.          ص ()                      غ ()

17- مجلس مهستان از افراد دو مجلس تشکیل می شد.  ص ()                        غ ()

 

به امید   سبز سبز
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:54  توسط سهیلا احمدی  | 

مدنی

دانش آموز عزیز پاسخ صحیح را از بین چهار گزینه انتخاب کنید :

1-    مهم ترین مشكل انسان نخستین چه بود ؟

الف)  ساختن خانه

ب)  فراهم كردن غذا

ج) تهیه ی پوشاك

د) نشناختن آتش

2- كدام عامل باعث بوجود آمدن خط شد .

الف) به وجود آمدن قانون

ب) مبادله ی كالا به كالا

ج) اداره ی امور شهر

د) رسیدگی به كار مالیات

3- حضرت موسی (ع) در كجا به دنیا آمد و در آن زمان فرمانروای آن جا كه بود ؟

الف) مصر – نمرود

ب) بابل – نمرود

ج) بابل – فرعون

د) مصر – فرعون

4- تمدن ایلامی در كنار كدام رود پدید آمد ؟

الف) كارون

ب) دجله

ج) نیل

د) فرات

5- نوك عقربه ی مغناطیسی قطب نما همیشه به سمت ........... می ایستد .

الف) جنوب

ب) شرق

ج) غرب

د) شمال

6- كوه سبلان در كدام قسمت از ایران واقع شده است ؟

الف) شمال غربی

ب) غرب

ج) شمال شرقی

د) جنوب غربی

7- كدام گزینه درست است ؟

الف) از به هم پیوستن رودها جویبار پدید می آید .

ب) جلگه ها در اثر انباشته شدن آبرفت ها در كوهپایه ها به وجود می آید .

ج) عشایر در فصل پاییز و زمستان با گله های خود به جاهای بلندتر و گرمتر یا (قشلاق) كوچ می كنند .

د) جلگه ی مغان در غرب دریای خزر قرار دارد .

8- مركز كدام استان درست ذكر نشده است ؟

الف) آذربایجان غربی؛ ارومیه

ب) خراسان جنوبی ؛ بجنورد

ج) لرستان ؛ خرم آباد

د) گلستان ؛ گرگان

9- كدام دریاچه در شرق ایران واقع است ؟

الف) هامون

ب) قم

ج) جازموریان

د) ارومیه

10- كدام یك از استان های زیر در همسایگی استان یزد قرار ندارد؟

الف) كرمان

ب) فارس

ج) سمنان

د) سیتستان و بلوچستان

11- ارتفاع بلندترین قله ی ایران چند متر است ؟

الف) 6510

ب) 5610

ج) 5160

د) 5106

12- پدر و مادر با محبت و فداكاری برای .......... و ............... ما تلاش می كنند .

الف) شادی – نشاط

ب) آموزش – تربیت

ج) شادی – آسایش

د) تربیت -  آسایش

13- كدام یك از موارد توسط امام جماعت در مسجد به مردم یاد داده می شود ؟

الف) نماز جمعه

ب) اخلاق شناسی

ج) وظایف دینی

د) فلسفه

14 كدام گزینه نادرست است :

الف) مدیر مدرسه وظیفه دارد با همكاری دانش آموزان ، برنامه كاری مدرسه را تنظیم كند .

ب) مسجد را می توان به عنوان نمونه ی كوچكی از جامعه ی اسلامی كه در آن مردم با اخلاق خوب آشنا می شوند دانست .

ج) جمعیت روستا از شهر كمتر است ، به همین دلیل ، بیشتر مردم روستا هم دیگر را می شناسند .

د) یكی از وظایف شهرداری ، زیبا نگه داشتن محیط و حفظ پاكیزگی شهر است

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:52  توسط سهیلا احمدی  | 

جغرافی

دیف

نام و نام خانوادگی :              پایه چهارم           امتحان جغرافی

 دبستان:رازی             نوبت اول              تاریخ

بارم

1

شكلی كه زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد چه نام دارد ؟

الف) نقشه       ب)عكس هوایی     ج) كره     د) راهنمای نقشه

5/0

2

ما به كمك آن معنای رنگ ها و علامت هایی را كه در نقشه به كار رفته است می فهمیم ؟

الف) كره‌ی جغرافیایی     ب) راهنمای نقشه       )عكس       د) فیلم

5/0

3

به پستی ها و بلندی های زمین چه می گویند؟

الف) كوه          ب) بیابان           ج) ناهمواری         د) دشت

5/0

4

به زمین های پایین كوه چه می گویند؟

الف) رشته كوه    ب) ناهمواری    ج) دشت              د) كوهپایه  

5/0

5

آب و هوای شهر یزد چگونه است ؟

الف) گرم و خشك    ب) گرم           ج) خشك          د) كوهستانی

5/0

6

به زمین های هموار دشت می گویند.      صحیح                غلط

5/0

7

از به هم پیوستن جویبارها رود به وجود می آید .         صحیح                غلط

5/0

8

خاك دشت كویر برای كشاورزی مناسب است .                 صحیح                غلط

5/0

9

یكی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران مطالعه‌ی ........... است .

5/0

10

بالاترین نقطه ا‌ی كه روی كره‌ی جغرافیایی می بینید ....................نام دارد .

5/0

11

به شمال شرقی، شمال غربی ، جنوب شرقی و جنوب غربی ........................... می گویند .

5/0

12

در ناحیه‌ی خزری ...........فراوان می بارد و خاك‌حاصل خیز آن برای ............ مناسب است .

1

13

عشایر در مناطق كوهستانی در تابستان از جاهای گرم به جای سرد یا ........................ می روند و در پاییز و زمستان كه هوا سرد می شود به جاهای پست و گرم یا ...................كوچ می كنند .

1

14

وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید ؟ (4 مورد)

2

15

چهار جهت اصلی را نام ببرید ؟

2

16

وسیله ای كه جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد چه نام دارد ؟

5/0

17

رشته كوه چیست ؟

1

18

بلندترین قله‌ی ایران كدام است ؟

5/0

19

دو قله‌ی بلند رشته‌كوه زاگرس كدامند؟

1

20

آبرفت چیست ؟

1

21

دو جلگه‌ی مهم ایران را نام ببرید ؟

1

22

دو دشت وسیع ایران كدامند ؟

1

23

گرم ترین و سردترین فصل سال كدام است ؟

1

24

سه ناحیه‌ی آب و هوایی ایران را نام ببرید ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:50  توسط سهیلا احمدی  | 

ریاضی

دانستنیهای ریاضی چهارم      

دانستنیهای ریاضی             

1.      1- انواع زاویه : تند(حاده)- راست(قائمه)- باز(منفرجه)- نیم صفحه .

2.    2- اندازه ی زاویه ی تند از 5/0 درجه شروع می شود تا 90 درجه .

3.     اندازه ی زاویه ی راست 90 درجه است .

4.     اندازه ی زاویه ی باز از 90 درجه شروع می شود تا 180 درجه .

5.     اندازه ی زاویه ی نیم صفحه 180 درجه است .

6.     اندازه ی زاویه ی راست نصف(5/0)برابر زاویه ینیم صفحه است .

7.     اندازه ی زاویه ی نیم صفحه 2 برابر زاویه ی راست است .

8.     واحد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد،كه علامت آن o است 90ْ (می خوانیم 90 درجه).

9.     زاویه های تند و راست و باز از زاویه ی نیم صفحه كوچك تر هستند .

10.زاویه های راست و باز و نیم صفحه از زاویه ی تند بزرگ تر هستند .

11.زاویه به سه طریق خوانده می شود .

12.زاویه را می توانیم از رأس بخوانیم .

13.زاویه را می توانیم از هر ضلع بخوانیم .

14.زاویه راست را باگونیا معلوم می كنیم .

15.نیم ساز خطی است كه از رأس زاویه بگذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم كند .

16.نیم ساز زاویه ی 20 درجه 10 درجه است .

17.نیم ساز زاویه ی راست45 درجه است .

18.نیم ساز زاویه ی نیم صفحه زاویه ی راست است .

19.نیم خط از طرف نقطه خوانده می شود .

20.پاره خط را می توانیم از دو طرف بخوانیم .

21.دو خطی كه همدیگر را قطع كنند محل قطع را نقطه ی تقاطع می گوییم .

22.دو خطی كه همدیگر را قطع كنند دو خط متقاطع می گوییم .

23.هر گاه ردو خطی راهرقدر ادامه دهیم، همدیگر را قطع نكنند دو خط موازی(متوازی) می گویند .

24.هر گاه دو خط همدیگر را قطع كنند،4 نیم خط به وجود می آید .

25.هر گاه دو پاره خط همدیگر را قطع كنند 2 پاره خط و 4 نیم خط به وجود می آید .

26.اگردو خط راست همدیگررا قطع كنند به طوری كه زاویه ی بین آن ها 90 درجه باشد دو خط را عمود می گوییم .

27.اگر یك خط راست از وسط یك خط راست بگذرد و بر آن عمود باشدعمود منصف می گوییم .

28.عمود منصف یعنی هم عمود است وهم نصف كرده است .

29.عمود یعنی قطع كرده و زاویه ی راست تشكیل شده است .

30.عمودو عمود منصف  را نیز به وسیله ی گونیا رسم می كنیم .

31.برای عمود و عمودمنصف یك ضلع عمود گونیا را با خط راست موازی می كنیم و از ضلع دیگر خط  می كشیم .

32.گونیا دو ضلع عمود بر هم دارد، كه با هم زاویه ی راست تشكیل می دهند .

33.عددی كه رقم آخر آن دهگان هزار باشد 5 رقمی است .

34.عددی كه رقم آخر آن یكان میلیون باشد 7 رقمی است .

35.ارزش مكانی یعنی جایی كه رقم قرار دارد .

36.ارزش رقمی یعنی بزرگترین یا كوچكترین رقم عدد .

37.بالاترین (بیشترین) ارزش مكانی را اولین رقم از سمت چپ دارد.

38.پایین ترین (كمترین)ارزش مكانی را اولین رقم از سمت راست دارد .

39.كمترین ارزش رقمی را كوچكترین رقم داردو بیشترین ارزش رقمی را بزرگترین رقم دارد.

40.برای خواندن یك عدد،عدد را 3رقم ، 3رقم از سمت راست جدا می كنیم.

(3 رقم اول یكیها- 3رقم دوم هزارها- 3رقم سوم میلیون ها)

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:48  توسط سهیلا احمدی  | 

بی مهرگان

بخش 4   جانوران بی مهره

1-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟

الف ) دوزیستان      ب) بند پایان       ج) کرمها          د) خارتنان

2-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟

الف) اسفنج ها      ب) کیسه تنان       ج) نرم تنان         د) ماهیها

3-پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید؟

4-شش گروه جانوران بی مهره را نام ببرید؟

5-کدام یک از بی مهرگان در کف دریا زندگی می کنند؟

6-چرا بعضی از بی مهرگان به سنگ های کف دریا چسبیده اند؟

7-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

الف) نرم تنان          ب) کیسه تنان                   ج) خارتنان

8-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

الف) نرم تنان          ب) کیسه تنان                  ج) خارتنان

9-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟

الف) نرم تنان         ب) کیسه تنان                   ج) خارتنان

10-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.

11-سه گروه کرمها را نام ببرید؟

12-بدن کدام یک از کرمها از قطعه های پهن درست شده است؟

13-کرم کدو جزو کدام یک از گروه کرمها می باشد؟

14-انگل به چه موجودی گفته می شود؟

15-کرم کدو معمولا در کجا زندگی می کند؟

16-چرا به گروهی از کرمها کرمهای پهن می گویند ؟

17-چرا به گروهی از کرمها کرمهای لوله ای می گویند؟

18-چرا به گروهی از کرمها کرمهای حلقوی می گویند؟

19-کرمی نام ببرید که در رود انسان زندگی کرده و جزو گروه کرمهای لوله ای می باشد؟

20-کرمک که یکی از کرمهای لوله ای می باشد در کجای بدن کودکان زندگی می کند؟

21-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟

الف) کرمهای پهن        ب) کرمهای لوله ای         ج) کرمهای حلقوی

22-کرم خاکی چه فایده ای برای گیاهان دارد؟

23-چند موجود بی مهره از گروه بندپایان نام ببرید؟

24-فراوان ترین گروه جانوران در روی زمین کدام گروه بی مهرگان می باشد؟

25-عنکبوتیان چند پا دارند و چه خصوصیاتی دارند؟

26-کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟

الف) روده باریک      ب) روده بزرگ    ج) انتهای لوله گوارش    د) معده

27-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟

الف) عنکبوتها     ب) حشرات      ج) خرچنگ ها        د) خارتنان

28-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟

الف) آسکاریس           ب) کدو             ج) کرمک              

29-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟

الف) کرمک        الف) آسکاریس        ج) کدو     د) کرم خاکی

30-فراوانترین بندپایان کدام ها هستند؟

الف) عنکبوتها     ب) هزارپاها       ج) حشرات       د) خرچنگ ها

31-کرو کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟

الف) روده       ب) ششها        ج) معده        د) کلیه

32-کودکان بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟

الف)کرم کدو     ب) کرمک       ج) کرم آسکاریس     د)کرم لوله ای

33-به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

34-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟

35-فراوانترین بند پایان ................می باشد

36-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.

37-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.

38-کدام گروه از بی مهرگان در خشکی زندگی می کنند؟

39-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..........می گویند.

40-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.

41-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خوراکی هستند.

42-دو مورد از راههای جلوگیری از انتشار کرم کدو را بنویسید؟

43-کدام یک از کرمها برای کار کشاورزی مفید است؟ چرا؟

44-کرم کدو با کرم آسکاریس چه تفاوتی دارد؟

45-چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟

46-چرا به بعضی از جانوران بی مهره می گویند؟

47-دو نوع حشره که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند نام ببرید؟

48-چرا دریا محل مناسبی برای زندگی جانورانی مانند اسفنجها و مرجانها می باشد ؟

49-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.

مگس (             ) هزارپا (           )مرجان (              )

حلزون(             )توتیا (              )هشت پا (            )

پروانه(             )هیدر (              )خرچنگ (            )

50-مگس و سوسک چه شباهتهایی با هم دارند؟
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:44  توسط سهیلا احمدی  | 

علوم غذاسازان

بخش گیاهان غذا سازان بزرگ

در جاهای خالی كلمة مناسب بنویسید .

1-سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام  .................. است .

2-بعضی از آوندها غذایی را كه در ................. ساخته شده است ، به میوه یا ریشه انتقال می دهند .

3-گیاهان برای غذاسازی به ...................... نیاز دارند .

4-ریشه ی گیاهان آب را به وسیلة ................ خود جذب می كند و به برگ می رساند .

5- كربن دی اكسید از راه ....................كه در برگ وجود دارد وارد آن می شود .

6-در ساقه و برگ گیاهان لوله های بسیار باریكی وجود دارد كه به آن .......... می گویند .

7-محل غذاسازی گیاهان ........................... است .

8- گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را از .......................... تأمین می كنند .

9-گیاهان سبز به جز مواد غذایی كه می سازند مقدار زیادی .............. هم تولید می كنند .

به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

1- سبزینه چیست ؟

2-آنچه گیاهان برای غذاسازی نیاز دارند كدام است نام ببرید ؟

3-گیاهان مواد لازم برای غذاسازی را چگونه از خاك می گیرند؟

4- چرا به گیاهان غذاسازان بزرگ می گویند؟

5-گیاه گوجه فرنگی برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ ( 4 مورد)

6-گیاهان سبز در شب غذاسازی می كنند یا در روز؟ چگونه؟

7- كدام یك ازگیاهان زیر در غذاسازی فعال ترند؟ چرا ؟

گوجه فرنگی – خرما – بوته گندم

8- چرا در جنگل های انبوه درختان قد می كشند؟

9- چگونه می فهمید كه نور چراغ هم باعث غذاسازی می شود یا نه ؟

10- آزمایشی را بنویسید كه ثابت كند آب از راه آوند به درون گیاه كشیده می شود ؟
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:40  توسط سهیلا احمدی  | 

علوم بخش 1

بخش سلّول

 دانش آموزان عزیز در سوالات زیر جای خالی كلمة مناسب بنویسید :

1-    برای دیدن سلول باید از ذره بین های قوی به نام .................... استفاده كرد .

2-    قسمت مایع مانند و غلیظی كه تمام سلول را پر می كند ........... نام دارد .

3-    سلول ها با استفاده از .............................. رشد و تولیدمثل می كنند .

4-    بدن همه ی موجودات زنده از واحدهای كوچكی به نام ......... ساخته شده است .

5-    ساختمان همه سلول ها از سه قسمت پوسته ، سیتوپلاسم و ........تشكیل شده است .

6-    هر سلول در طول زندگی خود ابتدا رشد می كند و سپس .......... می شود .

7-    رشد بدن موجودات زنده به رشد سلول و سپس ............. سلول بستگی دارد .

8-    رشد و تقسیم سلول در بدن در ................ ادامه دارد .

9-    در داخل سلول یك ..................كوچك قرار دارد .

   سوالات تشریحی

1-    چهار تفاوت بین موجود زنده و غیرزنده را بنویسید .  

موجود زنده

موجود غیر زنده

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

2-    كوچك ترین قسمت بدن موجود زنده چه نام دارد ؟

3-     سلول چیست ؟

4-    چهار نوع سلول مختلف بدن را نام ببرید؟

5-    هر سلول چند بخش دارد ؟ آنها را نام بنویسید .

6-    سیتوپلاسم و پوسته را تعریف كنید؟

7-    سلول ها چگونه زیاد می شوند؟

8-    سلول ها از چه نظر با هم فرق دارند؟

9-    سلول ها چه شباهت هایی با هم دارند ؟


+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/06ساعت 18:37  توسط سهیلا احمدی  |